Härmed kallar Östers IF till ordinarie årsmöte

 

Datum: 2016-03-21

Tid: kl 19.00

Plats: Östergatans Restaurang


 

Förslag till dagordning >> LADDA NER PDF <<

 

1. Årsmötets öppnande.

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 

6. Fastställande av föredragningslista.

 

Annons Smålandsposten lördag 27 februari 

7. Redovisning av;

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret med förslag till disposition av årets resultat för det senaste räkenskapsåret.

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 

11. Fastställande av medlemsavgifter.

 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

14. Förslag på stadgeändringar avseende borttagande av sektionsstyrelserna samt inval av en representant för ungdom i huvudstyrelsen.

 

15. Val av;

a. Styrelsens ordförande för en tid av ett år

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en, av årsmötet, skall utses till valberedningens ordförande samt en suppleant till valberedningen.

 

16. Övriga frågor

 

17. Årsmötets avslutande

 

Välkomna!