KALLELSE ÅRSSTÄMMA ÖSTERS SUPPORT AB

Kallelse till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788

Måndagen den 11 mars 2019 klockan 17:30, på resturang Östergatan, Myresjöhus Arena. 

Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 4 Mars 2019
E-post: mats.egeholm@gmail.com

 

Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan inom kort.

 

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman.

1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Lägesrapport, bolaget samt Östers IF

7. Framläggande av årsredovisning för 2018 samt revisionsberättelse.

8. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

11. Nyemission. Årsstämman föreslås fatta följande beslut: Årsstämman i Östers Support AB (publ) bemyndigar härmed styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om högst 3 427 750 kronor i aktiekapital med högst 685 550 aktier med en överkurs om högst 11 572 250 kronor och allt tillhopa till ett högsta belopp om 15 000 000 kronor. De nyemitterade aktierna skall vara av serie B med en röst per aktie..

Avslutning

 

Växjö den 5 Februari 2019

På styrelsens uppdrag
Mats Egeholm VD