Kallelse till årsmöte

 

 

Härmed kallar föreningen till ordinarie årsmöte.

 

Datum: 2015-02-26

Tid: kl 19.00

Plats: Östergatans Restaurang


 

Förslag till dagordning

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

 

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

 

6. Fastställande av föredragningslista

 

7. Styrelsens;

a. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Förvaltningsberättelse (balans- & resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

 

10. Fastställande av medlemsavgifter

 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

13. Val av;

a. Föreningens ordförande för en tid av ett år

b. Huvudstyrelse

c. Styrelse för ungdomssektion

d. Stig Svensson-fonden

e. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år

f. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav årsmötet utser ordförande

g. Beslut om val av ombud till förbundsmöten

 

14. Övriga frågor

 

15. Årsmötets avslutande

 

Välkomna!